Tagged: Auxiliary

Must and Have to

Kita gunakan “must” untuk menunjukkan kalau kita itu yakin akan sesuatu dan sesuatu itu pasti...

May and Might

Might merupakan bentuk past dari “May”. Keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu “boleh, mungkin”. Walaupun...

Be and Being

Kata Kerja ‘to be‘ disebut juga Stative Verb. Kata Kerja tersebut jarang digunakan dalam bentuk...

Can and May

Dalam percakapan sehari-hari, sebuah permintaan ijin biasanya dijawab dengan can, cannot, atau can’t, daripada menggunakan...

Can and Able to

Can dan able to mempunyai arti yang sama, yaitu “dapat“, “bisa” atau “mampu“. Walaupun sama,...

Should and Had Better

Beberapa modal verbs dapat digunakan untuk memberikan saran atau keharusan. Diantaranya adalah “should” dan “had...

Negation

Negation adalah bentuk pernyataan negatif. Kita tahu betul bahwa untuk membentuk kalimat negatif ada beberapa...